Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem w życie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych ( RODO), informuję, że Firma AGORA Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61/204, 45-069 Opole przetwarza przekazane przez Państwo dane osobowe:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma CASTOR Sp. z o.o. ul. Dzierżonia 2A, 48-100 Głubczyce.

 1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować listownie pod w/w w pkt. 1 adres siedziby, jak również na adres mailowy:

 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27/04/2016 r. w związku z wykonywaniem umowy, a także w celu realizacji obowiązków podatkowych / księgowych związanych z rozliczeniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ( RODO) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę CASTOR       Sp. z o.o. ul. Dzierżonia 2A, 48-100 Głubczyce. Jak również w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczeniu informacji o wykonanych usługach( podstawa: art. 6 ust.1 lit. f RODO)

 3. Firma CASTOR Sp. z o.o. ul. Dzierżonia 2A, 48-100 Głubczyce jako administrator może udostępnić i przekazać Państwa dane naszym pracownikom, którzy musza mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom np. biurowi rachunkowemu, podmiotom świadczącym nam usługi, oraz instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania tych danych.

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, a w szczególności w okresie przez który jesteśmy zobowiązani do przetwarzania i przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (w tym ustawy  o podatku dochodowym i podatku VAT).

 5. Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania

  • ograniczenia przetwarzania jej danych lub do ich usunięcia zgodnie a art. 17 RODO   (” prawo do bycia zapomnianym”)

  • przeniesienia danych osobowych zgodnie z art.20 RODO

  • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgodny na przetwarzanie   jej danych osobowych

  • wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją , o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

BACK TO TOP